Συνέντευξη: Βασίλης Πλαγιανάκος – Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

0

Παραβατικές συμπεριφορές και έλεγχος της υπερσυνταγογράφησης στο στόχαστρο του ΕΟΠΥΥ

Συνέντευξη / Κοσμάς Ζακυνθινός

Πέντε ουσιαστικές και εξατομικευμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες προβλέπει ο υπολογισμός των DDD (μέσων ημερησίων δόσεων) από τον ΕΟΠΥΥ, επιτρέποντας τη σύγκριση της μέσης ημερησίας δόσης που λαμβάνει ο πληθυσμός με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κ. Βασίλης Πλαγιανάκος μιλώντας στο «The Doctor», αυτές θα αφορούν την ανάπτυξη αποζημιωτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων, την εφαρμογή επιπλέον φίλτρων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τις διαγωνιστικές διαδικασίες, την καθιέρωση κλειστών προϋπολογισμών και την ανάπτυξη επιπλέον κριτηρίων-δεικτών για έλεγχο παραβατικής συμπεριφοράς.

Κύριε Πλαγιανάκο, ποιες οι προτεραιότητες της Ομάδας Εργασίας του ΕΟΠΥΥ και ποιες οι υποσχόμενες λύσεις στο περίφημο ζήτημα του clawback που επηρεάζει τη βιωσιμότητα αρκετών επιχειρήσεων του κλάδου;
Έχει συσταθεί 9μελής Ομάδα Εργασίας με συντονίστρια πρόεδρο αυτής την Αντιπρόεδρο του οργανισμού στην οποία συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας με στόχο την μείωση ή και την εξάλειψη του clawback. Η προτεραιότητα της ομάδας εργασίας είναι η δικαιότερη κατανομή μεταξύ των παρόχων με γνώμονα την εξάλειψη της ανισοκαταναμής.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν δρομολογηθεί ήδη:
• Αύξηση προϋπολογισμού για το 2020 που προκύπτει και από την αύξηση του ΑΕΠ.
• Αναζήτηση πόρων για τις παροχές προς τις ειδικές κατηγορίες (π.χ. μετανάστες, αιτούντες άσυλο, μη μόνιμοι κάτοικοι της χώρας, κ.λ.π.), μέσω ελέγχου του συστήματος δαπανών υγείας και αντιστοίχηση μητρώων από άλλους φορείς.
• Εξεύρεση κονδυλίων από το υπουργείο Εργασίας που αφορούν στην πρόνοια (π.χ. άνεργοι και ΑμΕΑ).
• Έλεγχος δαπανών των Ευρωπαίων ασφαλισμένων που διαθέτουν ΑΜΚΑ και όχι Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας μέσω του πληροφοριακού συστήματος.
• Προώθηση στην ΗΔΙΚΑ προς υλοποίηση όλων των διαγνωστικών πρωτοκόλλων που έχουν γνωστοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας μέχρι σήμερα, αλλά και ό,τι νέο προκύψει από τις Αρμόδιες Επιτροπές.

Δεδομένου ότι η υπερσυνταγογράφηση εξακολουθεί να διατηρεί την ανιούσα, τι σκοπεύετε να κάνετε για να ελέγξετε την κατάσταση;
Ο οργανισμός διαθέτει, εξετάζει και αναλύει το σύνολο των δεδομένων που παρέχει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Εξετάζοντας αυτά τα δεδομένα τόσο μεμονωμένα όσο και συνδυαστικά με την χρήση μεθόδων ανίχνευσης των αποκλίσεων, εκτιμούμε ότι θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα στον περιορισμό της υπερσυνταγογράφησης.

Προς την κατεύθυνση αυτή ο οργανισμός έχει αποκτήσει τεχνογνωσία στον υπολογισμό των DDD (μέσων ημερησίων δόσεων), μέτρο το οποίο επιτρέπει τη σύγκριση της μέσης ημερησίας δόσης που λαμβάνει ο πληθυσμός με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτό οδηγεί σε εξατομικευμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:
1. ανάπτυξη αποζημιωτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων
2. εφαρμογή επιπλέον φίλτρων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση
3. διαγωνιστικές διαδικασίες
4. καθιέρωση κλειστών προϋπολογισμών
5. ανάπτυξη επιπλέον κριτηρίων-δεικτών για έλεγχο παραβατικής συμπεριφοράς.

Επιπρόσθετα, ο ΕΟΠΥΥ αναπτύσσει και συντηρεί το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης Φαρμάκων. Το σύστημα αυτό έχει ως σκοπό να παρέχει μια πλατφόρμα για τη διαχείριση των αιτημάτων των ασθενών για φάρμακα που απαιτούν προέγκριση, να απλοποιήσει τη διαδικασία έγκρισης θεραπείας, χωρίς γραφειοκρατική ταλαιπωρία για τον ασθενή και να συλλέξει με συστηματικό τρόπο την ατομική πληροφορία για να αναπτύξει στατιστικούς δείκτες για το σύνολο, κρίσιμους για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Το σύστημα επικαιροποιείται συνεχώς ώστε να μπορέσουν να αρθούν τυχόν καθυστερήσεις σε συνεργασία με την ιατρική κοινότητα. Η Διοίκηση παράλληλα προσανατολίζεται στην τροποποίηση των ορίων συνταγογράφησης εξετάσεων ανά ειδικότητα.

Επίσης έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν τα κάτωθι Μητρώα:
• Μητρώο Σακχαρώδη Διαβήτη
• Μητρώο Θαλασσαιμίας
• Μητρώο Περιτοναϊκής Κάθαρσης
• Μητρώο Απομυελινωτικών Παθήσεων του ΚΝΣ
• Μητρώο Εγκαυματιών

Στόχος είναι η δημιουργία και άλλων Μητρώων Ασθενειών με σκοπό τον έλεγχο της συνταγογράφησης εξετάσεων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Σχεδιάζετε να κάνατε αλλαγές στον ΕΚΠΥ και αν ποιες θα είναι αυτές;
Ο οργανισμός βρίσκεται σε διαδικασία ανίχνευσης και καταγραφής των σημείων του ΕΚΠΥ τα οποία χρήζουν βελτίωσης και τα οποία θα προταθούν στο Υπουργείο Υγείας για την άμεση ενσωμάτωση στον ΕΚΠΥ. Ωστόσο, η διαδικασία επικαιροποίησης των άρθρων του ΕΚΠΥ συνιστά μια διαρκή δράση και για το λόγο αυτό συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ ομάδα Εργασίας με την συμμετοχή στελεχών του.

Ποια η ανταπόκριση των παρόχων στο ευνοϊκότερο καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους έως τώρα;
Μετά τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τόσο των παρόχων υγείας όσο και των φαρμακευτικών εταιρειών από clawback μέχρι και 120 δόσεις. Ήδη, για τις φαρμακευτικές εταιρείες εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση και γνωστοποιήθηκαν τα αντίστοιχα ποσά. Αναφορικά με τους παρόχους υγείας ολοκληρώνεται εντός των επόμενων ημερών η διαβούλευση με τα συλλογικά τους όργανα οπότε θα εκδοθεί και η σχετική Υπουργική Απόφαση.
Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής που αποσκοπεί στη διασφάλιση της εισπραξιμότητας των εκκρεμών οφειλών με γνώμονα πάντα τη δυνατότητα ταμειακών εκροών για το σκοπό αυτό των παρόχων υγείας και των εταιρειών.
Ως εκ τούτου η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση έχει θετικό αντίκτυπο στους παρόχους.

Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ CLAWBACK

Η ομάδα εργασίας με στόχο τη μείωση ή και την εξάλειψη του clawback, την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη συνταγογράφηση, αλλά και των προστίμων προς τους γιατρούς, συστάθηκε στις αρχές Νοεμβρίου 2019 από τον ΕΟΠΥΥ με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.
Επικεφαλής της ομάδας εργασίας ορίζονται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας κ. Ι. Κωτσιόπουλος
και η Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥκ. Θ. Καρποδίνη.

Θα συμμετέχουν επίσης στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της Η∆ΙΚΑ καθώς και μέλη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Αναλυτικά η ομάδα εργασίας για το clawback απαρτίζεται από τους εξής:

Από το Υπουργείο Υγείας
/ ∆ήμος Μπαρτσώκας

Από τον ΕΟΠΥΥ
/ Θεοφάνης Ρηγάτος,
/ Κωσταντίνος Ψυχογιός
/ Σπυρίδων Γούλας
/ Νικόλαος Κικίλιας

Από την ΗΔΙΚΑ
/ Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης

Από τον Π.Ι.Σ :
/ Άννα Μαστοράκου
/ Φώτιος Πατσουράκος

Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
/ Κυριάκος Σουλιώτης

Share.

About Author

Comments are closed.